Where to find me

Web
john.dev
Twitter
@praetorian
OpenSea Photos
Praetorian Photo
LinkedIn
Profile
ENS
praetorian.eth
GitHub
Praetoriansentry
Discord
Gendo#3589